Sportowa Duma Miasta

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Chełmskiego Klubu Sportowego Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmie

Wstęp

Chełmski Klub Sportowy Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmie, ul. Graniczna 2A (mieszczący się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie) zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Chełmskiego Klubu Sportowego.


Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2022 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń .


Strona zawiera ułatwienia dostępu m.in.:
a) możliwość powiększenia i zmniejszenia tekstu;
b) skalę szarości;
c) ustawienia kontrastu strony na wysoki i negatywny;
d) możliwość ustawienia jasnego motywu;
e) opcja podkreślenia wszystkich odnośników (linków);
f) czytelną czcionkę.


Treści niedostępne:
a) na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć ;
b) część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego;
c) filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących;
d) filmy nie mają audiodekrypcji ;
e) dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku;
f) dokumenty w PDF, doc, docx itp – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
g) na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków;
h) brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W tym miejscu umieszcza się także informacje o ewentualnych, dodatkowo zdefiniowanych, specjalnych skrótach klawiaturowych, na przykład „Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Urban, adres poczty elektronicznej biuro@chkschelm.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Chełmski Klub Sportowy nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Skip to content